Privacybeleid

Privacyverklaring Haai Five Scuba Diving
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Haai Five Scuba Diving verzamelt en verwerkt van leden.

Inhoudsopgave privacyverklaring
1. Privacybeleid Haai Five Scuba Diving
2. Het gebruik van persoonsgegevens
3. Doel gegevensverwerking
4. Bewaartermijnen
5. Verstrekking aan derden
6. Beveiliging van gegevens
7. Jouw rechten
8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
9. Autoriteit persoonsgegevens
10. Inwerkingtreding

1. Privacybeleid Haai Five Scuba Diving
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• Wanneer wij jouw gegevens delen, maken wij afspraken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

2. Het gebruik van persoonsgegevens
Haai Five Scuba Diving verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. 

Persoonsgegevens van leden*
Bij het aangaan van een lidmaatschap verwerken wij in ieder geval de volgende gegevens:
• Voornaam;
• Roepnaam;
• Achternaam;
• Geboortedatum;
• Adres en woonplaats:
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;

Bijzondere gegevens*
• Medische gegevens; en
• Gezondheidsverklaring dokter.

* Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


3. Doel gegevensverwerking
Lidmaatschap
Haai Five Scuba Diving verwerkt jouw gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van je lidmaatschap waardoor je toegang krijgt tot de lessen die Haai Five verzorgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren.

Informeren
Haai Five Scuba Diving verwerkt jouw gegevens om je per e-mail te kunnen informeren (of per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over diensten van Haai Five Scuba Diving, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van deelname aan basis-, en/of vervolgcursussen, vakantieperiodes of evenementen. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

Wettelijke verplichting
Haai Five Scuba Diving kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.


4. Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Haai Five Scuba Diving de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Als je een lidmaatschap van Haai Five Scuba Diving hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder
geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na beëindiging van het lidmaatschap worden jouw persoonsgegevens verwijderd, mits je een geldig brevet hebt behaald. Je gegevens worden dan 3 jaar bewaard na beëindiging van je lidmaatschap.


5. Gegevensverstrekking aan derde
Haai Five Scuba Diving verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Haai Five Scuba Diving kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

6. Hoe Beveiligen wij jouw gegevens?
Haai Five Scuba Diving zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door:

• We beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
• Onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
• Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang;
• Alleen bevoegde leden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens en tot gegevens in DiveSSI.com; en
• we sluiten overeenkomsten af met derden (mocht dat nodig zijn in de toekomst) die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

7. Jouw rechten
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Wissen gegevens
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Overdraagbaarheid gegevens
Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst.

Bezwaar tegen verwerking
Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben bezwaar te maken tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Haai Five Scuba Diving die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Haai Five Scuba Diving of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dat kun je doen door een verzoek te sturen naar:

Telefonisch 06-29223518 (buiten kantooruren)

E-mail info@haaifive.nl

Post Duikcentrum Haai Five
Spaanseweg 8, 3028 HW Rotterdam

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.haaifive.nl. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

9. Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, link:. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

10. Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018

Stel je vraag aan Haai Five

Meer informatie ontvangen of benieuwd naar uw mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.